Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia : File 1, File 2
Ngày ban hành:
01/07/2015
Ngày hiệu lực:
01/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học  : Tải về
Ngày ban hành:
01/07/2015
Ngày hiệu lực:
01/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ số: 32/2009/TT-BGDĐT Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Tải về
Ngày ban hành:
01/07/2015
Ngày hiệu lực:
01/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Ban hành qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học: Tải về
Ngày ban hành:
01/07/2015
Ngày hiệu lực:
01/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  Tải về
Ngày ban hành:
01/01/2015
Ngày hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực